സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

SALE

Price: 135000

Brand : MARUTI SUZUKI ALTO
Model : 2008
District : Kozhikode
Place: Koduvally (OG)
Contact Number : +91 85899 12130
Person Name : Rafeek (Owner)
Property Description :

പുത്തൻ - ട്ടയർ - 4

സീറ്റ' കവർ പുത്തൻ

AC പവർ

സെറ്റ് ' പുതിയത്

Send Enquiry